http://www.haber2000.com/
http://www.haber2000.com/
» YSK BAŞKANI YASA TANIMIYOR.. SEÇİM KANUNA GÖRE OYLAR GEÇERSİZ

YSK BAŞKANI YASA TANIMIYOR.. SEÇİM KANUNA GÖRE OYLAR GEÇERSİZ

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), anayasa değişikliklerine ilişkin referandumda oy sayımına geçilirken son anda tartışılan bir karar duyurusu yaptı. 'evet-hayır' oylarının yakın olması YSK'nın aldığı kararı tartışılır hale getirdi
Paylas
YSK BAŞKANI YASA TANIMIYOR.. SEÇİM KANUNA GÖRE OYLAR GEÇERSİZ
https://www.facebook.com/enameha.tr/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARCBTnX_kEqae9R_TKq7hLj0L81fQXI1M2drjsUTnbX1sBfEUn9xWH1huPXALcNxJwCpAuDu-PuB6uQi
Güncel - 17 Nisan 2017, Pazartesi 11:53:45
12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Referandumda kullanılan evet ve hayır oylarının birbirine çok yakın olmasının da büyüttüğü tartışmada gözler YSK'nın aldığı kararın 198 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'a uygunluğuna çevirdi.

 

YSK'nın, 198 Sayılı Kanun'un "geçerli olmayan oy pusulalarına" ilişkin 101. maddesi ile "mühürlü zarf" koşulunu düzenleyen 77. ve 98. maddelerini ihlal ettiği görüşü dile getirildi.

 

Yasanın 77. maddesinde, zarfların ilçe seçim kurulu ve sandık kuruluna ait iki mühür taşımasını düzenleniyor.

98. maddede, çift mühürlü zarflara vurgu yapılıyor.

 

Geçerli olmayan oy pusulalarını düzenleyen  101. maddede de, "arkasında sandık kurulu mührü bulunmayan " oy pusulalarının geçerli olmayacağını hükme bağlanıyor. 

 

YSK'nın son anda geçerli olacağını duyurduğu mühürlü zarflar ve oy pusulalarına ilişkin 198 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 77, 98 ve 103. maddeleri, madde başlıklarıyla birlikte aynen şöyle,

 

SANDIĞIN, BİRLEŞİK OY PUSULALARININ VE ZARFLARIN KURULCA MÜHÜRLENMESİ

 

MADDE 77 - (Değişik: 2234 - 17.5.1979) Sandık kurulu, başkanı, oy verme işlerine başlamadan önce, sandığın boş olduğunu hazır bulunan sandık kurulu üyeleri ile müşahitler önünde tespit ederek sandığı kapatır, mühür bozulmadan açılamayacak şekilde sandık mühürü ile mühürler.

 

Birleşik oy pusulası kullanılan seçimlerde, (Katlanıp zamklı kenarı yapıştırılarak kapatılmak suretiyle zarf haline getirilen birleşik oy pusulaları) bu Kanunda (zarf) deyimi geçen hallerde zarf olarak kabul edilir.


Şu kadar ki, zarflar için öngörülen çift mühür bulunmasına ilişkin hükümler birleşik oy pusalalarına uygulanmaz.


Sandık kurulu, and içme, sandığı yerleştirme, kapalı oy verme yerini düzenleme işlerini bitirdikten sonra, hazır bulunanlar önünde, birleşik oy pusulalarını sayar, her birinin üzerine, sandık kurulu mühürünü basar, böylece üzerinde sandık kurulunun mühürü bulunan birleşik oy pusulalarının sayısını tesbit eder. Birleşik oy pusulası kullanılmayan seçimlerde, ilçe seçim kurulu başkanından teslim alınan ve ilçe seçim kurulu başkanlığı mühürünü taşıyan özel zarfları sayar, her birinin üzerine sandık kurulu mühürünü basar, böylece üzerinde biri ilçe seçim kurulunun, diğer sandık kurulunun mühürleri bulunan çift mühürlü özel zarfların sayısını tespit eder.

 

Sandık kurulu, bu madde gereğince yaptığı işlemleri tutanak defterine geçirip imzalar.

 

SANDIĞIN AÇILMASI VE ZARFLARIN SAYIMI

 

Madde 98 – (Değişik: 8/4/2010-5980/19 md.) Sandık, yukarıdaki maddelerde belirtilen iş ve işlemler tamamlandıktan sonra, oy verme yerinde hazır bulunanların gözü önünde, sandık kurulu başkanı tarafından açılır. 

 

Sandıktan çıkan zarflar, sandık kurulu başkanı tarafından yüksek sesle iki defa sayılır. 

 

İki sayım arasında fark olursa, üçüncü sayım yapılarak sonucuna göre işlem yapılır ve o seçimde kullanılan toplam zarf sayısı tespit edilir. 

 

Tespit edilen zarf sayısı, o seçim türüne ait özel tutanağın ilgili yerine işlenir. Bütün zarflar sayıldıktan sonra, geçerli olup olmaması yönünden kontrol edilir. 

 

Sandık kurulunca verilen biçim ve renkte olmayan, üzerinde ilçe seçim kurulu ve sandık kurulu mührü bulunmayan, tamamı yırtılmış olan, üzerinde ilçe seçim kurulu ve sandık kurulu mührü dışında herhangi bir mühür, imza, yazı, parmak izi veya herhangi bir işaret bulunan zarflar geçersiz sayılır. Ancak, zarfın üzerinde, herhangi bir şekilde leke veya çizik olsa bile, bunun özel işaret koymak amacıyla yapıldığının kesin olarak anlaşılamaması halinde, bu zarflar geçerli sayılır. 

 

İtiraza uğrayan zarflar ile itiraza uğramadan geçersiz sayılan zarflar, başkan tarafından bir kenara ayrılır. Sandık kurulu, bütün zarflar kontrol edildikten sonra, itiraza uğrayan zarfları inceleyerek, geçerli veya geçersiz sayılması yönünde kararını verir. Bundan sonra, o sandıktan çıkan geçerli ve geçersiz oy zarflarının toplam sayısı ayrı ayrı o seçim türüne ait özel tutanağın ilgili yerine işlenir. 

 

Geçersiz zarflar paketlenir ve paketin üzeri mühürlenerek zarf sayısı yazılır. Bu zarflar saklanır ve kesinlikle açılmaz. 

 

Bu işlemler yapıldıktan sonra, o sandıktan çıkan geçerli ve geçersiz zarfların toplam sayısı ile o seçim türü için oy kullanan seçmen sayısı karşılaştırılır. 

 

Zarf sayısı, o seçim türü için oy kullanan seçmen sayısına eşit veya eksik ise başkaca bir işlem yapılmaz. 

 

Zarf sayısı oy kullanan seçmen sayısından fazla ise eşitliği sağlamak için önce geçersiz zarf sayısı düşülür. Geçersiz zarf sayısının düşülmesi halinde de eşitlik sağlanamıyorsa, sandık kurulu başkanı geçerli zarflar arasından, eşitliği sağlayacak sayıda zarfı gelişigüzel çeker ve bu zarflar açılmadan derhal yakılarak imha edilir. İmha edilen zarf sayısı tutanağa yazılır. 

 

Yukarıda belirtilen işlemler bittikten sonra, geçerli oy zarfları sandığın içine tekrar konularak sayıma geçilir. 

 

Bütün bu işlemler ayrıca tutanak defterine geçirilerek, sandık kurulu başkan ve üyeleri tarafından imzalanır ve mühürlenir. Sandıklar, bütün seçimlere ait sayım ve döküm işlemleri bitinceye kadar oy verme yerinden çıkarılamaz.

 

GEÇERLİ OLMAYAN OY PUSULALARI

 

Madde 101 -  (Değişik: 8/4/2010-5980/21 md.) Aşağıda yazılı; 

1. Sandık kurulunca verilen ve o seçim için düzenlenmiş biçim ve renkte olmayan, 

 

2. Arkasında “Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu” filigranı bulunmayan, 

3. Arkasında sandık kurulu mührü bulunmayan,

4. Hiçbir yerine “EVET” mührü basılmamış olan, 

5. Siyasi partilere veya bağımsız adaylara ayrılan alanlardan birden fazlasına “EVET” mührü basılmış olan, 

6. Birden fazla siyasi partiye veya bağımsız adaya ayrılan alana taşmış “EVET” mührü bulunan, 

7. Sandığın ait olduğu seçim çevresinden başka bir seçim çevresi için düzenlenmiş olan, 

8. Bütünlüğü bozulacak şekilde yırtılmış veya koparılmış olan, 

9. Üzerine “EVET” mührü dışında veya “EVET” mührü yerine herhangi bir özel işaret, herhangi bir isim, imza kaşesi, mühür veya parmak izi basılmış olan, 

10. Üzerinde yer alan siyasi partilere veya bağımsız adaylara ait bölümleri belirgin bir şekilde ve özel olarak karalanmış, çizilmiş veya işaretlenmiş olan, 

11. Üzerinde yer alan matbu yazıların ve şekillerin dışında yazılar veya harfler veya sayılar yazılmış veya şekiller çizilmiş olan, birleşik oy pusulaları geçerli değildir. 

 

Ancak aşağıdaki haller oy pusulalarını geçersiz kılmaz,

 

1. Zarfların açılması veya oyların okunması sırasında yırtılması. 

2. Bütünlüğü bozulmaksızın bir kısmının kazaen yırtılması. 

3. Herhangi bir şekilde lekelenmiş olup da bunun özel olarak işaret koymak amacıyla yapıldığının anlaşılamaması. 

4. Birleşik oy pusulasının katlanarak zarfa konulması sebebiyle “EVET” mührü ile oy pusulasının arkasına basılan sandık kurulu mühür izinin oy pusulasının diğer kısımlarına geçmesi. 

5. Bir siyasi parti veya bağımsız aday alanına basılan “EVET” mührünün sadece iki parti alanını ayıran çift çizgili bölgeye taşmış olması. 

 

6. Başka bir siyasi partinin veya bağımsız adayın alanına taşmamak kaydıyla, bir siyasi partinin alanına birden çok “EVET” mührü basılması. Bir zarfta birden fazla oy pusulası kullanılan seçimlerde, zarftan çıkan oy pusulalarından bir seçim türüne ait olanının geçersiz olması, diğerlerinin geçersiz sayılmasını gerektirmez. Muhtarlık seçimlerinde, bu maddede belirtilen geçersizlik sebeplerinin dışında oy pusulalarının hangi sebeplerle geçersiz sayılacağı Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenir.

 

"YSK, maç sürerken kural değiştirdi"

 

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyelerinden idare hukuku doçenti Kerem Altıparmak, YSK'nın kararını eleştirirken, Twitter'daki hesabından şu mesajı paylaştı,

 

"YSK kararı maç devam ederken 9 kusurlu hareketi 6ya indiren futbol hakemine benzetilebilir sanırım. Ceza alanında elle oynamak serbest."

 

"Mühürsüz pusula ve zarflar daha önceki seçimlerde de onlarca kere geçerli sayıldı"

 

Yüksek Seçim Kurumu (YSK) Başkanı Sadi Güven, tartışma yaratan kararlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Güven, mühürsüz pusula ve zarfların seçmen kusurundan değil, sandık kurullarının ihmalinden kaynakladığını belirtirken, "mühürsüz pusula ve zarfların, 1990, 1994 ve 2004 yılları da dahil olmak üzere daha önceki seçimlerde de onlarca kere geçerli sayıldığını" açıkladı.


Hatanın siyasi parti temsilcilerinden oluşan sandık kurullarından kaynakladığını belirten Güven, bu nedenle seçmenlerin anayasal oy verme hakkını engellemiş olmamak için mühürsüz zarf ve oy pusulalarını geçerli sayıldığını vurguladı.


Güven, saat 23:30 sıralarında karşısına karşısına çıktığı gazetecilerin "Karar yasağa uygun mu" sorusunu yanıtsız bırakarak basın toplatısı düzenlediği salondan ayrıldı.


Bu Haber 1292389 Defa Okunmuştur

OKUYUCU YORUMLARI

UYARI:Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.(Yorum Yapanın Taahütü)Yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
Ad Soyad
E-Posta
Yorum

Haber Arşivi

ÇOK OKUNANLAR

Hava Durumuİçerik Yükleniyor...

SON EKLENENLER

FaceBook

Haber Ara

Copyright ©2010 - Tüm hakları saklıdır.
PHP Haber Sitesi Türkiye Tasarım
Haber 2000- Tüm Hakları Saklıdır. İzinsiz Ve kaynak gösterilmeden Alıntı Yapılamaz. Yayınlanan Tüm Haber Ve Açıklamalar İlk Kaynaktan Ulaştırılan Açıklamalardır. Sitemiz Bu Açıklamalara Ekleme Veya Müdahelede Bulunmadan Yayınlar. Yorum,Makale, Sizden Gelenler Bölümündeki Yazılardan Yazanlar Sorumludur. Harici Bilgiler Ayrı Bir Sayfada Açılır. Haber 2000 Bu Linkler Ve İçeriklerinden Sorumlu Değildir.Her Türlü Haber Ve İletişim İçin millitaraf@hotmail.com Adresini kullanabilirsiniz. Sitemizden Daha İyi Yararlanabilmek için Gizlilik İlekeleri Ve Yayın Prensiplerimzi Okuyunuz. Ekonomik Veriler Bilgilendirme Amaclidir.Kullanimindan Dogacak Sorunlardan Sitemiz Sorumlu Degildir. En İyi İnt Exp 8+ 1024x768 Görüntülenir
Kapat İlginizi Çekebilir
İYİ Parti'den, Akşener'e
İYİ Parti'den, Akşener'e "çifte çağrıya" net cevap : "Bu hesabın ortağı olmayacağız, Cumhur ittifakına katılmayacağız"
Ekonomist Veysel Ulusoy :
Ekonomist Veysel Ulusoy : "Yalancı zenginliğin çöküşünü yaşıyoruz.. El parası ile döviz ile borçlandık"
“Muharrem Perinçek”in, pardon Muharrem İnce’nin bölme planlarını açıklıyoruz.. Ve köyünden oy alamayan İnce Muharrem’e çağrım var : “Zerre kadar delikanlılığın var ise, kirli ilan ettiğin CHP’den derhal istifa et”
“Muharrem Perinçek”in, pardon Muharrem İnce’nin bölme planlarını açıklıyoruz.. Ve köyünden oy alamayan İnce Muharrem’e çağrım var : “Zerre kadar delikanlılığın var ise, kirli ilan ettiğin CHP’den derhal istifa et”